Ngành dệt may TPHCM rất quan trọng

Ngành dệt may TPHCM rất quan trọng

Ngành dệt may TPHCM rất quan trọng

Ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh sản xuất cho xuất khẩu thu ngoại tệ về cho quốc gia, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đóng góp cho ngân sách quốc gia và có những đóng góp lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian vừa qua, ngành dệt may Tp. Hồ Chí Minh và các trường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân của vấn đề này là do công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa có những giải pháp tốt, thiếu quy hoạch, thiếu kế hoạch, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các trường, các cơ sở đào tạo, với các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố.

Để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng chiến lược phát triển ngành dệt may đến năm 2010, cần phải đưa ra những giải pháp hữu hiệu hoàn thiện hệ thống đào tạo từ các trường đào tạo đến các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Phương pháp hồi quy được sử dụng để phân tích mối tương quan giữa số lượng và chất lượng nguồn nhân lực với tổng số lượng sản phẩm may của Vinatex. Tức là xem xét: số lượng và chất lượng nguồn nhân lực có mối quan hệ gì và quan hệ như thế nào đối với tổng số lượng sản phẩm may của Vinatex.