Phát triển DN tài chính trong liên doanh ngành dệt may

Phát triển DN tài chính trong liên doanh ngành dệt may

Các doanh nghiệp dệt may liên kết với nhau xây dựng doanh nghiệp tài chính để hỗ trợ vốn và đầu tư: huy động vốn nhàn rỗi tạm thời của các doanh nghiệp khác trong liên kết; các doanh nghiệp “cho thuê” cung ứng máy móc thiết bị sẽ chuyển cho các doanh nghiệp chưa đủ mua sắm một lần quyền sử dụng các loại máy móc thiết bị đó; doanh nghiệp tài chính trong liên doanh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may về vốn đầu tư để hiện đại hóa công nghệ sản xuất và phát triển sản xuất đối với những doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ.

Lãi suất cho thuê bằng 50% lãi suất cho vay của ngân hàng. Nâng cao việc đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp dệt may: Các doanh nghiệp cần đầu tư dài hạn: trích 20% lợi nhuận cho đầu tư mở rộng sản xuất, cần huy động mọi nguồn lực có trong doanh nghiệp nhu khấu hao cơ bản, vốn tự có bằng cách bán, cho thuê tài sản không dùng đến, giải phóng hàng tồn kho, huy động từ cán bộ- công nhân viên.

Các doanh nghiệp nhà nước cần chuyển sang cổ phần hóa 100%, tăng trách nhiệm từng cổ đông. Các doanh nghiệp cần công khai tài chính của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin để nhận được y kiến đóng góp từ những ai quan tâm về kết quả họat động của doanh nghiệp.

Thực hiện hợp tác trong sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm k y kết hợp đồng với các doanh nghiệp khác chuyên về các công đọan phù hợp như mua nguyênphụ liệu, vận chuyển, bảo quản nguyên phụ liệu, bán thành phẩm, đến các công đoạn cuối như đóng gói, vận chuyển đến khách hàng, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm khoản đầu tư cho các các công đoạn đó. Doanh nghiệp cần ky hơp đồng phân phối hàng với các doanh nghiệp quen thuộc với yêu cầu của Mỹ.